ผลงาน อำนวย บัวงาม

 

 
ชื่อผลงาน:
เมล็ดพืชพันธุ์
ปี : 2538
เทคนิค : แกะสลักไม้สัก
ขนาด: 24 x 30 x 73 ซม.
ต้นฉบับชิ้น : Masterpiece

แนวความคิด:

ส่วนจุลภาค เมล็ดพืชพันธุ์เป็นจุดเล็กๆ ที่กำเนิดขึ้นและหลากหลายของสิ่งที่มีชีวิตได้ปรากฎในจักรวาลบนทางช้างเผือก เมล็ดพืชพันธุ์ที่สื่อถึงจุดกำเนิดของสิ่งที่มีชีวิต ที่เริ่มจากจุดหรือเมล็ดอันเป็นจุดเริ่มต้นจากยีนส์เป็นโครโมโซมและสลับ ซับซ้อน แตกหน่อออกกอเป็นพืช เป็นสัตว์วิวัฒน์มาถึงเป็นมนุษย์มากมายด้วยธรรมชาติและจินตนาการของศิลปินเพื่อความคงอยู่ของเผ่าพันธุ์ตามธรรมชาติและผลงานของศิลปิน อันอิสระและเสรีรวมเป็นหนึ่งเดียวของโลกเรา

\

Back