ผลงาน ชีวา โกมลมาลัย

 

ชื่อผลงาน:
ผู้หญิงนอน 2
ปี : 2544
เทคนิค : หิน
ขนาด: 30 ซม.
ต้นฉบับชิ้น : Mastrepiece
แนวความคิด: ได้รับความบันดาลใจจากผู้หญิง
นอน แต่ได้ลดตัดทอนตามความคิดของศิลปิน
เพื่อความเรียบง่ายของรูปทรง

 

Back