ผลงาน ญาณพล วิเชียรเขตต์

 

ชื่อผลงาน:
ใฝ่หา
ปี : 2524
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: สูง 115 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 2/7
แนวความคิด: เป็นการแสดงถึงความพยายาม
ที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่เราวาดฝัน

 

Back