ผลงาน จุมพล อุทโยภาศ

 

ชื่อผลงาน:
ดวงตานิติธรรม
ปี : 2546
เทคนิค : ไม้
ขนาด: 200 x 140 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : Masterpiece
แนวความคิด: ต้องการนำเสนอถึงความศักดิ์สิทธิ์และความยุติธรรมของกฏหมาย ซึ่งในที่นี้ข้าพเจ้าได้ใช้รูปทรงของหนังสือเป็นตัวแทนกฏหมาย ประกอบกับดวงตาที่คอยเฝ้ามองผู้คนใน
สังคมให้ประพฤติตนอยู่ในสิ่งดีงาม

 

Back