ผลงาน อิทธิ คงคากุล

 

ชื่อผลงาน:
สัมพันธภาพที่ยั่งยืน
ปี : 2546
ปีที่ขยาย : 2547
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 180*350*190 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่

1/1

แนวความคิด: ประติมากรได้นำเอารูปทรงที่เรียบง่ายของตะปูมาดัดแปลงให้เป็นประติมากรรม โดยใช้ตะปูสองตัวเป็นสัญลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตคู่ของสามีภรรยา
ส่วนหัวตะปูเป็นสัญลักษณ์แทนความคิดและจิตใจของคนเราที่มีความเป็นส่วนตัว มีอิสระเสรี ส่วนต่ำจากหัวตะปูลงมาถึงส่วนกลางที่เป็นเส้นตรงนั้นหมายถึงชีวิตคู่ที่ยั่งยืนนั้นต้องอยู่ในระเบียบกฏเกณฑ์ ส่วนโค้งที่พันรัดกันคือปมหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการละเมิดกฏเกณฑ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ก็ต้องมีการโอนอ่อนผ่อนปรนให้อภัยต่อกัน ส่วนปลายแหลมของตะปูหมายถึงใจที่หนักแน่นและมั่นคง เมื่อถือปฏิบัติตามได้ชีวิตคู่ก็จะมีความสุขราบรื่นและยั่งยืนประติมากรรมชิ้นนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบสัญลักษณ์นิยม(Symbolism) โดยกำหนดการจัดวางให้อยู่ในแนวนอนเพื่อในดูแปลกตา มีความแตกต่างไปจากประติมากรรมส่วนใหญ่ที่จัดวางในแนวตั้ง

 

Back