ผลงาน กมล ทัศนาญชลี

 

ชื่อผลงาน:
Artist's Colours
ปี : 2525
เทคนิค : ทองแดง
ขนาด: 42 x 42 x 80 ซม.
ต้นฉบับชิ้น: Original Sketch
แนวความคิด: สะท้อนให้เห็นถึงการนำสิ่งรอบตัวของศิลปินอย่าง “ หลอดสี ” มาเป็นเนื้อหาสำคัญในงาน โดยสะท้อนชีวิตการสร้างสรรค์งานของศิลปินตลอดจนชีวิตของคนในสังคม

 

Back