ผลงาน นฤทธ์ธรณ์ เศรษฐ์คุณารัฐ

 

ชื่อผลงาน:
ณ ที่นี้…เวลานั้น
ปี : 2543
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส
ขนาด: 105 x 197 x 59 ซม.
ต้นฉบับชิ้น : Mastrepiece
แนวความคิด: ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานนี้เพื่อแสดงออกถึงความเหงาและความเดียวดาย
ของมนุษย์ผ่านรูปทรงที่ถูกตัดทอนแล้วโดยความรู้สึกอารมณ์และจินตนาการส่วนตัว

 

Back