ผลงาน นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

 

ชื่อผลงาน:
สัมพันธภาพ
ปี : 2517
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 112 x 95 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 1/10
แนวความคิด: วิถีชีวิตของมวลมนุษย์มีความเชื่อมโยงผูกพันซึ่งกันและกัน เป็นความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งอารมณ์ความรู้สึก ทั้งบีบคั้น ผ่อนคลายและปล่อยวาง

 

Back