ผลงาน นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์

 

ชื่อผลงาน:
ความคาดหวัง
ปี : 2546
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส และสีอะคริลิค
ขนาด: 100 x 130 x 139 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : Masterpiece
แนวความคิด: หนทางยาวไกล ความสมบูรณ์
อยู่ที่ไหน

 

Back