ผลงาน นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์

 

ชื่อผลงาน:
ฌาน
ปี : 2547
เทคนิค : หล่อทองเหลือง
ขนาด:

เท่าจริง

ต้นฉบับชิ้น : Masterpiece
แนวความคิด:

การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปเป็นหนึ่งในหลักคำสอนแห่งพุทธธรรม


 

Back