ผลงาน ปัญญา วิจินธนสาร

 

ชื่อผลงาน:
พุทธิปัญญา
ปี : 2546
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 195 x 163 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 1/5
แนวความคิด :

การพัฒนาความเจริญของโลกซึ่งมุ่งแสวงหาเสพสุขภายนอกได้ก่อปัญหาไว้มากมายนั้นสวนทางกับหลักคำสอนพุทธศาสนา คือ ชีวิตต้องพัฒนาไปสู่สูงสุดจนบรรลุมรรคผลนิพพาน นำจิตวิญญาณหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง พบความสันติสุขอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม ในท่ามกลางสภาพอันเลวร้ายนี้ การใช้ปัญญา ทางสายกลางเป็นเครื่องเตือนสติและปฏิบัติด้วยการแสวงหาความสันติสุขให้เกิดภายในจิตใจก่อน ซึ่งเท่ากับมีส่วนช่วยสร้างสันติสุขแก่โลกภายนอกได้เช่นกัน


 

Back