ผลงาน พศุตม์ กรรณรัตนสูตร

 

ชื่อผลงาน:
Essence of Spirit
ปี : 2545
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส, สแตนเลส, เหล็ก และไฟ
ขนาด: 90 x 120 x 169 ซม.
ต้นฉบับชิ้น : Masterpiece
แนวความคิด: เมื่อใดก็ตามที่ปัจเจกบุคคลสามารถเข้าใจโลกภายใน (อัตวิสัย)และโลกภายนอก(ภววิสัย)อย่างแท้จริงเมื่อนั้นปัจเจกบุคคลก็จะบรรลุถึงจุดสูงสุดในจิตหรือความเป็นจิตสูงสุดหรือการได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระโดยสมบูรณ์

 

Back