ผลงาน ศิระ สุวรรณศร

 

ชื่อผลงาน:
Metropolis
ปี : 2543
เทคนิค : เชื่อมโลหะ หล่อไฟเบอร์กลาส
ขนาด: 190 x 120 x 220 ซม.
แนวความคิด: สังคมมนุษย์ดำเนินไปตามครรลองของวัตถุสสารมิใช่เป็นไปตามเจตจำนง
ของจิตใจแต่อย่างใดด้วยว่าจิตสำนึกของมนุษย์เองก็ถูกกำหนดด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็นรูปธรรมอยู่ในสังคมนั้นๆดังนั้นพฤติกรรมและวิถีชีวิตจึงมีลักษณะเหมือนกับกระบวนการทางอุตสาหกรรม

 

Back