ผลงาน เพชร วิริยะ

 

 

ชื่อผลงาน:
คชธาตุ ๔, ธาตุลม
ปี : 2545
เทคนิค : ไม้
ขนาด: สูง 89 ซม.
ต้นฉบับชิ้น : Masterpiece
แนวความคิด: สรรพสิ่งทุกชีวิตบนพื้นโลก ล้วนประกอบด้วยธาตุ ๔ ดิน-น้ำ-ลม-ไฟ คชธาตุ ๔ เป็นเสมือนตัวแทนอัตตาตัวตนอันยิ่งใหญ่ของสรรพสิ่งบนผืนโลกอันน่าสนใจศึกษา สะท้อนชีวิต ของผู้ฅน

 

Back