ผลงาน เพชร วิริยะ

 

 

ชื่อผลงาน:
คชธาตุ ๔
ปี : 2543
เทคนิค : แกะสลักไม้
ขนาด: 42 x 158 x 70 ซม.
แนวความคิด: สรรพสิ่งทุกชีวิตบนพื้นโลก ล้วนประกอบด้วยธาตุ ๔ ดิน-น้ำ-ลม-ไฟ คชธาตุ ๔ เป็นเสมือนตัวแทน อัตตาตัวตนอันยิ่งใหญ่ของสรรพสิ่งบนผืนโลกอันน่าสนใจ
ศึกษา สะท้อนชีวิต ของผู้ฅน

 

Back