ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์

 

ชื่อผลงาน:
Front & Side View of City
ปี : 2544
เทคนิค : สังกะสี , ทองเหลือง
ขนาด: 100 x 145 x 300 ซม.
ต้นฉบับชิ้น : Masterpiece
แนวความคิด: ผลงานชิ้นนี้เป็น 1 ผลงานในนิทรรศการชุด รูปไกลไกล/ Dim ผลงานศิลปะชุดนี้ได้รับอิทธิพลมาจากรูปทรงทางกายภาพทางความเป็นจริงในธรรมชาติของรูปที่อยู่ในระยะไกล ๆ โดยภาพที่เราเห็นนั้นจะถูกระยะทางลดความชัดเจนของรูปทรงให้นิ่มนวลขึ้น หลักเกณฑ์ของหลักทัศนียวิทยาเกือบจะไม่ปรากฏในรูป เหมือนเช่นการสร้างรูปที่ผสมกับระยะทางแล้วนำมาแสดงในระยะทางที่ใกล้ ระหว่าง “ ผลงาน ” กับ “ ผู้ชม ” จากการที่ระยะทางและรูปเกิดการผสมผสานกัน รูปในธรรมชาติจึงถูกบิดเบือนไป เพราะฉะนั้น ปรากฏการณ์นี้ จึงสามารถเกิดขึ้นกับงานประติมากรรมได้เช่นกัน

 

Back