ผลงาน ถาวร โกอุดมวิทย์

 

ชื่อผลงาน:
บูชา 1
ปี : 2543
เทคนิค : น้ำเต้า , ไม้ , หิน , หิน , อะครีลิค , ทองคำเปลว
ขนาด:

33 x 236 ซม.

ต้นฉบับชิ้น : Masterpiece
แนวความคิด:

ผลงานศิลปะที่สะท้อนให้เห็น ถึงวัฒนธรรมที่คนในสังคมไทยให้ความสำคัญต่อรูปเคารพอื่น ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาโดยตรง หากปรากฎเป็นรูปสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงสัมพันธภาพของมนุษย์กับธรรมชาติ พืชพันธุ์ ธัญญาหารบางชนิด เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าว น้ำเต้าได้ถูกกำหนดให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่ควรสนองคุณด้วยการเคารพบูชา ด้วยเหตุเเห่งคุณประโยชน์ที่ได้สร้างให้ชีวิตมนุษย์ดำรงอยู่


 

Back