ผลงาน วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร

 

 

ชื่อผลงาน:
ประติมากรรมไทยเดือนกรกฏาคม หมายเลข 2
ปี : 2538
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 70 x 215 x 80 ซม.
ต้นฉบับชิ้น :   Masterpiece
แนวความคิด: สภาพชนบทของไทยมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ ในประเทศ ผลงานชิ้นนี้พยายามเสนอภาพของชนบทไทยในรูปของสัญลักษณ์เพื่อให้ความแตกต่างนั้นโดดเด่นชัดเจนและสามารถสะท้อนภาพชีวิตและจิตวิญญาณชนบทให้ปรากฏชัดมากที่สุด

 

Back