ผลงาน วสันต์ ฮารีเมา

 

ชื่อผลงาน:
ผู้หญิง
ปี : 2523
เทคนิค :

หินขัดสีดำ

ขนาด:

38 x 72 x 30 ซม.

ต้นฉบับชิ้น Masterpiece
แนวความคิด: จากความประทับใจในเส้นและลีลาการบิดเอียงของผู้หญิง ข้าพเจ้าจึงสร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้น โดยแสดงถึงพลังการเคลื่อนไหวของเส้นและปริมาตรในงานประติมากรรม

 

Back